Instruktioner till passagerare

Använd ansiktsmask, håll ett tillräckligt avstånd till andra passagerare och upprätthåll en god handhygien - små insatser gör stor skillnad. Hur var och en av oss agerar har en stor betydelse för att hålla resandet i kollektivtrafik tryggt.

För att upprätthålla tryggheten i vår vardag och i vårt resande är leverantörer av transporttjänster skyldiga att i sin verksamhet vidta hygien- och avståndsåtgärder för att förhindra spridning av coronavirussjukdomen:

  1. Kunderna ska ha möjlighet att upprätthålla tillräcklig hygien, t.ex. möjlighet att rengöra händerna.
  2. Kunderna ska ges instruktioner om hur man förhindrar spridning av smitta.
  3. Rengöringen av utrymmena och ytorna som kunderna och passagerarna använder ska effektiveras.
  4. Kundernas vistelse i utrymmena och i trafikmedlen ska ordnas så att kunderna kan hålla tillräckliga avstånd till varandra med beaktande av särdragen i utrymmet eller trafikmedlet i fråga.
  5. Man ska styra passagerarna när de stiger på och av ett trafikmedel så att de kan hålla tillräckliga avstånd.

Dessa åtgärder räcker inte om passagerarna inte sköter sin del för att säkerställa tryggt resande. Nu lönar det sig att tänka på om det överhuvudtaget är nödvändigt att resa. Man bör också kontrollera om det finns alternativa tidpunkter för resandet. Är det till exempel alldeles nödvändigt att resa under rusningstider eller kunde man resa vid en tidpunkt när det inte uppstår så mycket rusning.

Upprepade brister i hygien- och avståndsåtgärder kan anmälas till Traficom

Traficoms instruktioner och meddelanden till passagerare