Traficoms uppgifter som hälsosäkerhetsmyndighet

Traficom blev en behörig hälsosäkerhetsmyndighet genom ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar den 22 februari 2021.

Traficom övervakar i samarbete med kommunerna och regionförvaltningsverket genomförandet av transportoperatörernas hygien- och avståndsåtgärder.  

I lagen föreskrivs dessutom om Traficoms befogenhet att temporärt begränsa antalet passagerare för att förhindra spridning av covid-19-epidemin. Traficom kan fatta ett beslut om begränsningar om det är uppenbart att åtgärderna för att upprätthålla hygiennivån och tillräckligt glesa förhållanden inte är tillräckliga och om det är nödvändigt för att förhindra spridning av covid-19-epidemin.

Genom beslutet får Traficom ålägga en skyldighet att begränsa det största tillåtna antalet passagerare hos en leverantör av transporttjänster eller den som bedriver trafik på uppdrag av leverantören till högst hälften av det största antal passagerare som får tas ombord på trafikmedlet. Beslutet får gälla endast trafikmedel som används för samtidig transport av fler än 10 personer.

Beslutet får fattas för högst en månad åt gången och det ska omedelbart upphävas om kriterierna för beslutets giltighet inte längre uppfylls.